Download CV

Sculpturale dimensie van objecten

Hans De Pelsmacker (° Gent 1960) is beeldhouwer en docent Sculptuur, Glas en Keramiek, masterpromotor en vakgroepvoorzitter Tekenen aan LUCA School of Art te Gent.
Tot halfweg de jaren negentig realiseert Hans De Pelsmacker monumentale autonome sculpturen in staal. Gaandeweg ontstaat ruimtelijk werk waarbij de relatie tot de omgeving en het functionele het uitgangspunt wordt. Vanuit de traditie van de beeldhouwkunst ontstaan vanaf het jaar 2000 meubel- en lichtontwerpen die internationaal grote belangstelling opwekken.
Doorheen de jaren begint Hans De Pelsmacker zich meer en meer te engageren voor uiteenlopende opdrachten in de publieke ruimte. Het zijn projecten die zich bevinden in de hybride zone tussen sculptuur en functioneel object, vaak binnen een architecturale context. Deze projecten hebben uiteenlopende concepten en uitwerkingen, maar steeds vertrekt hij van de vraag hoe de kunstintegratie een meerwaarde kan betekenen voor de omgeving? Deze visie leidde ook tot verschillende (gelauwerde) participatieprojecten. De laatste jaren groeide het verlangen om terug objecten te realiseren en zijn artistieke praktijk te herdefiniëren. Er ontstaan nieuwe meubelontwerpen, sculpturen, objecten in brons, keramiek en glas, tapijtontwerpen en grafiek. Dit resulteerde in intense samenwerkingen met onder meer diverse glasateliers in Tsjechië, keramiekstudio’s, textielbedrijven en grafische ateliers waar hij zijn ontwerpen laat realiseren. Gaandeweg leidt dit geduldig zoeken en vreugdevol ontdekken van een breed spectrum kunstartefacten tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.

Hans De Pelsmacker (°Ghent 1960) is a sculptor and lecturer in Sculpture, Glass and Ceramics, master’s supervisor and department chair of Drawing at LUCA School of Art in Ghent. Until the mid-1990s, Hans De Pelsmacker realized monumental autonomous sculptures in steel. A gradual evolution to spatial work submerged, whereby the relationship with the environment becomes the functional starting point. Since 2000, furniture and light designs arose from the tradition of sculpture, which sparked great international interest. Over the years, Hans De Pelsmacker has become increasingly committed to assignments in the public space. These are projects that are located in the hybrid zone between sculpture and functional object, often within an architectural context. These projects have successful concepts and elaborations, but always start from the question of how art integration can provide added value to the environment. This vision has also contributed to various (acclaimed) participation projects. Since recent years, the desire to reclaim objects and redefine artistic practice has been growing. New furniture designs, sculptures, objects in bronze, ceramics and glass, carpet designs and graphics emerged. This followed in intense collaboration with various glass studios in the Czech Republic, ceramics studios, textile companies and graphic studios where his designs were realized. Gradually, this patient and joyful discovery of a broad spectrum of art artifacts lead to new challenges and opportunities.

Publicaties